Onderstaande Algemene Voorwaarden worden gehanteerd door Slush Concepts Beheer B.V. , gevestigd te Winschoten aan de Papierbaan 2-A, 9672 BH Winschoten.

 

1. Toepasselijkheid

Op alle door of namens Slush Concepts Beheer B.V. gesloten overeenkomsten zijn van toepassing de door Slush Concepts Beheer B.V. gehanteerde algemene voorwaarden. Afwijking van het in de algemene voorwaarden bepaalde vindt slechts plaats nadat zulks uitdrukkelijk en schriftelijk met Slush Concepts Beheer B.V. is overeengekomen. Slush Concepts Beheer B.V. wijst op voorhand een beroep op de eigen inkoopvoorwaarden af, tenzij de toepasselijkheid van deze inkoopvoorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk door Slush Concepts Beheer B.V. aan koper wordt bevestigd.

 

2. Aanbiedingen

Alle door Slush Concepts Beheer B.V. gedane aanbiedingen worden vrijblijvend verricht. Een overeenkomst met Slush Concepts Beheer B.V. komt eerst tot stand nadat Slush Concepts Beheer B.V. zulks schriftelijk dan wel per e-mail heeft bevestigd, dan wel vanaf het tijdstrip waarop Slush Concepts Beheer B.V. een aanvang heeft genomen met het uitvoering geven aan haar verplichtingen. Alle aanbiedingen van Slush Concepts Beheer B.V. geschieden onder de voorwaarde, zolang de voorraad van Slush Concepts Beheer B.V. dan wel haar leveranciers strekt. Alle getoonde productinformatie is onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor eventuele gevolgen van die druk- en zetfouten worden geen aansprakelijkheid aanvaard. Druk- en zetfouten kunnen gelden voor offertes (papier en of e-mail) als mede leveranciers van Slush Concepts Beheer B.V..

 

3. Conformiteit

Binnen onze aanbiedingen, catalogi, voorraadlijsten, circulaire en andere reclamemateriaal vermelde maten, gewichten en technische gegevens, zomede daarbij ingegeven tekeningen en afbeeldingen gelden slechts bij benadering en zijn vrijblijvend, zulks tenzij Slush Concepts Beheer B.V. ter zake van een van de voorstaande elementen een uitdrukkelijke garantie is verstrekt.

 

4. Prijzen

Alle getoonde prijzen zijn vermeld onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor eventuele gevolgen van die druk- en zetfouten worden geen aansprakelijkheid aanvaard. De door Slush Concepts Beheer B.V. getoonde prijzen zijn in die zin vrijblijvend, dat zij gebaseerd zijn op de op dat tijdstip geldende fabrieksprijzen, koersen van buitenlandse valuta, invoerrechten en daarmee gelijk te stemmen heffingen, verzekeringstarieven, vrachten, belastingen, margeregelingen en andere dergelijke factoren. Indien in één of meer van de voorgenoemde factoren wijzigingen optreden, voordat levering heeft plaatsgevonden, is Slush Concepts Beheer B.V. bevoegd overeengekomen prijzen evenredig aan de stijging van één of meer van de genoemde factoren aan te passen. Tenzij anders aangegeven, worden de prijzen per stuk en exclusief 21% of 9% omzetbelasting en overige op de verkoop en levering van de overheidslasten vermeld.

Laagste prijsgarantie is van toepassing als voldaan wordt aan volgende voorwaarden:

-Het product dient van officiële herkomst te zijn.

-Alléén van toepassing op door Slush Concepts Beheer B.V. geselecteerde Nederlandse horeca groothandels (een buitenlandse firma met een .nl website valt dus niet       onder de geselecteerde horeca groothandel).

-Service en garantievoorwaarden dienen gelijk te zijn aan die van Slush Concepts Beheer B.V.

-De prijs moet door ons controleerbaar zijn. De laatste prijscheck wordt gedaan door personeel van Slush Concepts Beheer B.V.

-Het artikel moet duidelijk geprijsd zijn

-Het artikel moet vanuit voorraad leverbaar zijn

-Niet geldig op occasions, outlet modellen en pre-orders

 

5. Bestellingen

Bestellingen worden slechts behandeld nadat de bestelprocedure zoals vermeld op de website Slushconcepts.com volledig is doorlopen. Voor misverstanden, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatie middel in het verkeer tussen Slush Concepts Beheer B.V. en haar klanten, dan wel tussen

Slush Concepts Beheer B.V. en derden, voor zover betrekking hebbende op de door de klant bij Slush Concepts Beheer B.V. gedane bestelling, is Slush Concepts Beheer B.V. nimmer aansprakelijk, tenzij er sprake mocht zijn van opzet of grove schuld zijdens Slush Concepts Beheer B.V..

 

6. Wijzigingen

Het annuleren van een met Slush Concepts Beheer B.V. gesloten overeenkomst kan slechts plaatsvinden na uitdrukkelijk en schriftelijke toestemming van Slush Concepts Beheer B.V.. De koper is gehouden aan voor alle voor Slush Concepts Beheer B.V. hieruit voortvloeiende schade en kosten aan Slush Concepts Beheer B.V. te vergoeden. Na de totstandkoming van een overeenkomst doorgegeven wijziging in die overeenkomst kunnen Slush Concepts Beheer B.V. slechts binden na de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Slush Concepts Beheer B.V..

 

7. Vrachttoeslag

Op alle afleveringen van Slush Concepts Beheer B.V. geldt een vrachttoeslag. De hoogte van deze toeslag is voor de koper inzichtelijk in het bestelproces. Bestellingen boven € 500,00 excl. BTW zijn Franco huis. Met uitzondering van de eilanden. Indien u niet aanwezig bent op de aangegeven leverdag en wij moeten de bestelling nogmaals aanbieden, zijn wij genoodzaakt hiervoor extra kosten in rekening te brengen. De kosten bedragen € 7,95 excl. BTW. Voor leveringen naar het buitenland gelden afwijkende bedragen. Op alle aflevering van Slush Concepts Beheer B.V. die geleverd worden onder rembours geldt een toeslag van € 25,00

 

8. Risico overgang

Het risico op tenietgaan en/of achteruitgang van de door Slush Concepts Beheer B.V. geleverde goederen gaat over op de koper nadat Slush Concepts Beheer B.V. de goederen op het in de opdrachtbevestiging bepaalde afleveradres is afgeleverd.

 

9. Afname verplichting

De koper is verplicht de gekochte goederen af te nemen op het moment waarop deze aan het overeengekomen adres worden afgeleverd. Indien de koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de koper. De koper zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.

 

10. Levertijden

De door Slush Concepts Beheer B.V. opgegeven levertijden gelden slechts bij benadering, tenzij een bepaalde leveringstermijn is gegarandeerd. Ook dan is een levertijd nimmer een fatale termijn. Bij niet tijdige aflevering dient de koper Slush Concepts Beheer B.V. derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Wanneer Slush Concepts Beheer B.V. haar levertijden niet kan nakomen vanwege een omstandigheid die geen oorzaak vindt in enig handelen of nalaten van Slush Concepts Beheer B.V., maar het gevolg is van een van buitenkomende oorzaak, waaronder begrepen maar niet uitsluitend het niet, althans niet tijdig kunnen leveren vanwege het uitblijven van levering door de leveranciers van Slush Concepts Beheer B.V., dan heeft zulks tussen partijen te gelden als overmacht. De levertijd zal in die omstandigheden worden verlengd met een tijdsduur gelijk aan die van het voortduren van de vertragende omstandigheden. Behoudens grove schuld dan wel opzet onzerzijds geeft overschrijding van de levertijd aan de koper niet het recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de met Slush Concepts Beheer B.V. gesloten overeenkomst. Indien ondanks het vorenstaande aflevering niet binnen 6 maanden na het sluiten van de overeenkomst heeft plaatsgevonden hebben beide partijen het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen.

Het is Slush Concepts Beheer B.V. toegestaan de verkochte zaken in gedeelten af te leveren.

 

11. Uitsluiting aansprakelijkheid

Behoudens opzet of grove schuld van de zijde van Slush Concepts Beheer B.V. is Slush Concepts Beheer B.V. niet aansprakelijk voor enige vorm van gevolgschade, daaronder begrepen aanvullende vergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of schade wegens gederfde omzet of winst. Slush Concepts Beheer B.V. is nimmer gehouden meer schade te vergoeden dan de schade welke door haar aansprakelijkheidsverzekeraar wordt gedekt. Indien de verzekering niet tot uitkering overgaat is Slush Concepts Beheer B.V. in ieder geval nimmer gehouden meer schade te vergoeden dan de waarde van de overeenkomst, althans het factuurbedrag. Indien op enig moment een beding in deze algemene voorwaarden mocht worden vernietigd, dan laat zulks de geldigheid van de overige voorwaarden in stand.

 

12. Betaling

Betaling van het door Slush Concepts Beheer B.V. gefactureerde bedrag dient voorafgaand aan de levering te geschieden, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Tot € 2000,00 kan onder voorwaarden onder rembours worden geleverd. Zodra Slush Concepts Beheer B.V. heeft geverifieerd dat het te betalen bedrag op de bankrekening van Slush Concepts Beheer B.V. is bijgeschreven zal zij overgaan tot verzending van het product. Betaling van het aan Slush Concepts Beheer B.V. verschuldigde dient plaats te vinden direct na factuurdatum. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, strekt een betaling van de koper eerst in mindering op de oudst vervallen factuur, met dien verstande dat Slush Concepts Beheer B.V. steeds bevoegd is een openstaande factuur naar haar keuze aan te wijzen op welke factuur de betaling in mindering trekt. Indien de koper een aanbetaling heeft gedaan op haar bestelling wordt de order uitgeleverd na de betaling van het volledig te betalen bedrag.

 

13. Uitsluiting verrekening

Koper is niet bevoegd de koopprijs te verrekenen met enig aan haar toekomende vordering, evenmin is koper bevoegd zich aan verplichtingen uit de met Slush Concepts Beheer B.V. gesloten overeenkomst op te schorten.

Indien koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichting jegens Slush Concepts Beheer B.V. voldoet, treedt het verzuim rechtstreeks in werking en is koper de wettelijke rente verschuldigd over de alsdan openstaande facturen. Bij niet tijdige betaling is koper gehouden tot een volledige vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten, welke worden bepaald op een bedrag van 15% van de hoofdsom, zulks met een minimum van € 50,00.

In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van koper zijn de verplichtingen van koper onmiddellijk opeisbaar.

Bij niet tijdige voldoening van de facturen van Slush Concepts Beheer B.V. is Slush Concepts Beheer B.V. bevoegd haar verplichtingen uit lopende overeenkomsten met koper op te schorten, alsmede is zij bevoegd zekerheid te verlangen voor de voldoening van enige verplichting van koper uit de met Slush Concepts Beheer B.V. gesloten overeenkomsten. Deze zekerheid kan, naar keuze van Slush Concepts Beheer B.V., bestaan in de vorm van een bankgarantie, hypotheek of pandrecht, dan wel borgtocht.

 

14. Eigendomsvoorbehoud en voorbehouden pandrecht

De door Slush Concepts Beheer B.V. geleverde zaken blijven het eigendom van Slush Concepts Beheer B.V. tot dat de koper alle verplichtingen voortvloeiend uit alle met Slush Concepts Beheer B.V. gesloten overeenkomsten is nagekomen, waaronder begrepen de tegenprestatie(s) met betrekking tot de af te leveren zaken zelf, de tegenprestatie(s) met betrekking tot de krachtens de koopovereenkomst door Slush Concepts Beheer B.V. verrichtte of te verrichten diensten, dan wel vorderingen van Slush Concepts Beheer B.V. op koper uit hoofde van het niet nakomen van de overeenkomst door koper.

Koper is verplicht de door Slush Concepts Beheer B.V. onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde goederen op het eerste verzoek aan Slush Concepts Beheer B.V. af te geven. Koper verleent Slush Concepts Beheer B.V. reeds nu voor alsdan onherroepelijk een machtiging om de terreinen van koper te betreden, ten einde de afgeleverde goederen terug te nemen, een en ander onverminderd de rechten van Slush Concepts Beheer B.V. op volledige schadeloosstelling.

Door Slush Concepts Beheer B.V. aan koper geleverde zaken, welke onder het eigendomsvoorbehoud van Slush Concepts Beheer B.V. vallen mogen slecht in het kader van de normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. Koper is niet bevoegd de zaken te verpanden, anders dan het hierna te noemen voorbehouden pandrecht, dan wel enig ander recht hier op te vestigen.

Op afgeleverde zaken die door betaling in eigendom van koper zijn overgegaan en zich nog in handen van koper bevinden, behoudt Slush Concepts Beheer B.V. zich hierbij reeds nu voor alsdan de pandrechten voor als bedoeld in artikel 3:237 BW, zulks tot meerdere zekerheid van enige andere vordering welke Slush Concepts Beheer B.V. op koper mocht hebben. Koper is eveneens gehouden medewerking te verlenen aan het vestigen van een pandrecht als voornoemd op de door Slush Concepts Beheer B.V. geleverde zaken welke door koper zijn bewerkt of verwerkt, waardoor het eigendomsvoorbehoud van Slush Concepts Beheer B.V. is komen te vervallen. Koper is gehouden op het eerste verzoek van Slush Concepts Beheer B.V. daartoe zijn medewerking te verlenen aan alle noodzakelijke handelingen voor de vestiging van het voorbehouden pandrecht.

Indien derden enig recht op het door Slush Concepts Beheer B.V. onder haar eigen voorbehoud geleverde wil vestigen of doen gelden, is koper gehouden Slush Concepts Beheer B.V. zo snel als redelijke wijze verwacht mag worden hiervan op de hoogte te stellen.

Koper verplicht zich op het eerste verzoek van Slush Concepts Beheer B.V. daartoe de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekering en verzekerd te houden ten brand, ontploffings- en waterschade en tegen diefstal. Koper verplicht zich er voort toe alle aanspraken van koper op verzekeraar met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan Slush Concepts Beheer B.V. op de manier zoals voorgeschreven in artikel 3:239 BW.

 

15. Garantie

Slush Concepts Beheer B.V. garandeert dat de door haar geleverde zaken voldoen aan de in het normale verkeer daaraan te stellen eisen, zulks gedurende een periode van 12 maanden na de levering.

Koper komt geen beroep op de garantieverplichting van Slush Concepts Beheer B.V. toe indien koper zelf wijzigingen in of reparaties aan het geleverde heeft (laten) verrichten, het geleverde voor andere dan de normale bedrijfsdoeleinden wordt aangewend, dan wel indien koper het geleverde onoordeelkundig heeft behandeld, gebruikt of onderhouden.

Door Slush Concepts Beheer B.V. worden nimmer verregaandere verplichtingen aanvaard, respectievelijk garanties verleend, dan de verplichting tot het, naar keuze van Slush Concepts Beheer B.V., vervangen dan wel crediteren, dan wel repareren van de door Slush Concepts Beheer B.V. geleverde producten waaraan enig gebrek kleeft.

Slush Concepts Beheer B.V. is nimmer gehouden schade te vergoeden, indien goederen zijn geleverd onder fabrieks- of importeursgarantie. Afhandeling van een beroep op de garantie is in dat geval geheel ter beoordeling van de betrokken fabrikant of importeur.

Koper vrijwaart Slush Concepts Beheer B.V. voor alle schade, welke voor Slush Concepts Beheer B.V. mocht ontstaan als gevolg van vorderingen die derden in verband met de door Slush Concepts Beheer B.V. aan koper geleverde goederen mochten verkrijgen.

Verkoper zal slechts garantie verlenen als de goederen zich binnen de landsgrenzen van Nederland en of België bevinden.

Op gebruikt apparatuur, onderdelen en plaatsingen wordt geen garantie gegeven.

Onderdelen welke vallen onder normale gebruiksslijtage zoals bv. thermokoppels, zeepslangen van doseerpompen, rubbers, verlichting zijn uitgesloten van enige garantie.

Garantie wordt pas verleend als de goederen volledig betaald zijn.

Garantie vervalt als er zonder toestemming van Slush Concepts Beheer B.V. door derde reparatiewerkzaamheden wordt verricht.

Garantie vervalt bij vervuiling, verkalking en vernieling.

Elektrisch apparatuur waaraan geen stekker is gemonteerd moet worden aangesloten door een erkend installatiebedrijf. Bij het claimen van garantie zal de installatie nota moeten worden overlegd.

Garantie vervalt als er geen periodiek onderhoud wordt gepleegd. Zoals het reinigen van condensors, vervangen van slijtage onderdelen zoals thermokoppels en zeepslangen.

Garantie is niet overdraagbaar.

Uitgevoerde reparaties al dan niet onder garantie en het vervangen van een apparaat zal de garantietermijn niet verlengen.

Koel en vries apparatuur zijn af fabriek ingesteld. De parameters dienen bij ingebruikname door de klant zelf te worden ingesteld op locatie en behoefte zoals bv. temperatuur en ontdooicyclus.

 

16. Reclamaties

Koper dient de gekochte zaken bij aflevering of uiterlijk binnen 2 werkdagen daarna te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de koper na te gaan of de geleverde zaken aan de overeenkomst beantwoorden, te weten: of de juiste zaken zijn geleverd, of de geleverde zaken voor wat betreft kwantiteit overeenstemmen met het overeengekomen, of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen.

Worden zichtbare gebreken of te korten geconstateerd, dan dient de koper deze binnen 2 werkdagen na aflevering schriftelijk aan Slush Concepts Beheer B.V. te melden. Niet zichtbare gebreken dient de koper binnen 7 werkdagen na ontdekking schriftelijk te melden aan Slush Concepts Beheer B.V..

Indien de reclamatie betreft het verkeerd geleverde of verkeerd verpakte goederen, dan wel goederen die beschadigd zijn afgeleverd betreft dient koper zijn schriftelijke reclamatie te doen altijd te vergezellen van de betrokken paklijst en door Slush Concepts Beheer B.V. geleverde retournummer

Reclamatie is slechts geldig indien de verpakking nog in oorspronkelijke staat verkeert. Indien goederen door de koper zijn gemonteerd of verwerkt is reclamatie ongeacht op welke grond niet langer toegestaan, ook al wordt deze binnen de gestelde termijn ingediend.

Ook indien de koper tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van de te leveren zaken bestaan. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming zijdens Slush Concepts Beheer B.V. worden geretourneerd.

In gevallen uitsluitend tot onzer beoordeling, kunnen om andere dan de hiervoor vermelde redenen, door Slush Concepts Beheer B.V. geleverde goederen, door Slush Concepts Beheer B.V. worden retourgenomen en gecrediteerd, mits de datum van aflevering niet ouder is dan 7 dagen, de goederen zich nog in oorspronkelijke staat en verpakking bevinden en de goederen op dat moment tot het voorraad assortiment van Slush Concepts Beheer B.V. behoren. In een dergelijk geval waarin Slush Concepts Beheer B.V. zich geheel onverplicht verbindt om goederen retour te nemen en te crediteren is zij bevoegd de koper te belasten met crediteringskosten, welke bestaan uit 35% van de oorspronkelijke order som (exclusief BTW) zulks met een minimum van € 25,00.

 

17. Bedenktijd en ontbinding

De wederpartij dient de goederen ongeopend en ongebruikt binnen 7 werkdagen na ontvangst van door Slush Concepts Beheer B.V. aangeleverde retournummer en voor eigen rekening, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, aan Slush Concepts Beheer B.V. retour te zenden. Indien het product gebruikt is vergoeden wij 65% van het oorspronkelijke aankoopbedrag, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

Slush Concepts Beheer B.V. zal zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 30 dagen na de ontbinding het door de wederpartij aan haar betaalde terug storten.

 

17.1.Overmacht / opschortende voorwaarden

Wij zijn nimmer aansprakelijk voor door de wederpartij geleden schade indien wij niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan onze verplichtingen uit de overeenkomst kunnen voldoen wegens overmacht.

Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan iedere omstandigheid waarmee wij ten tijde van het aangaan van de overeenkomst geen rekening konden houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet door de wederpartij kan worden verlangd zoals bijvoorbeeld ziekte, oorlog of oorlogsgevaar, burgeroorlog en oproer, molest, sabotage, energiestoring, overstroming, aardbeving, brand, bedrijfsbezetting, werkstakingen, werkliedenuitsluiting, gewijzigde overheidsmaatregelen, transportmoeilijkheden, en andere storingen in ons bedrijf. Voorts wordt onder overmacht verstaan de omstandigheid dat toeleveringsbedrijven waarvan wij afhankelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, niet aan de contractuele verplichtingen jegens ons voldoet, tenzij zulks aan ons verwijtbaar is. De termijnen, welke schriftelijk, dan wel bij monde of enig anderzijds zijn overeengekomen tussen partijen onderling zulks als;

Voorstel tot leveringen, Offertes, Koop-en verkoop, Lease, seizoen lease dan wel verhuur zullen allen worden opgeschort dan wel verlengt, vanaf de datum dat deze is aangekondigd dan wel algemeen bekend zijn/waren doormiddel van publicatie op welke wijze ook, met die termijnen dat deze overmacht voortduurt. En zal worden hervat vanaf het moment dat deze overmacht in zijn geheel is geweken.

Binnen deze (bevries) overmacht termijn is het partijen niet toegestaan de overeenkomsten te ontbinden of ten gevolge van deze overmacht schadevergoeding te eisen over en weer.

 

18. Storingen

Storingen kunt u op alle werkdagen per e-mail, Whatsapp of telefonisch bij ons melden. Wij streven ernaar de storing binnen 72 uur op te lossen.

 

19. Keurmerken en beperkende voorschriften bij gebruik of verkoop in een ander land

Producten die krachtens de Nederlandse regelgeving van een keurmerk voorzien dienen te zijn, worden door ons geleverd in de uitvoering waarvoor de keur werd afgegeven. Daarnaast voeren wij ook producten die niet van een Nederlands keurmerk zijn voorzien. De door ons geboden producten zijn in beginsel bestemd voor afzet op de Nederlandse markt. Verkoop of installatie van deze producten in andere landen kan aan beperkingen onderhevig zijn resp. niet zijn toegestaan en geschiedt voor risico van de wederpartij.

 

20. Gegevensbeheer

Indien u een bestelling plaatst bij Slush Concepts Beheer B.V., dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Slush Concepts Beheer B.V.. Slush Concepts Beheer B.V. houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Slush Concepts Beheer B.V. respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens. Slush Concepts Beheer B.V. maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

 

21. Intellectuele eigendom en auteursrechten

Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Slush Concepts Beheer B.V. zich de rechten en bevoegdheden voor die Slush Concepts Beheer B.V. toekomen op grond van de Auteurswet. Het is de wederpartij niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen. De in het kader van de overeenkomst eventueel door Slush Concepts Beheer B.V. tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van Slush Concepts Beheer B.V., ongeacht of deze aan de wederpartij of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen. Alle door Slush Concepts Beheer B.V. eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om door de wederpartij te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van

Slush Concepts Beheer B.V. worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit. Slush Concepts Beheer B.V. behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 

22. Toepasselijk recht en de bevoegde rechter

Geschillen, welke onverhoopt mochten ontstaan tussen koper en Slush Concepts Beheer B.V., zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter te Leeuwarden, een en ander onverminderd op grond van dwingende wetsbepalingen bevoegde rechter.

Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing